231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Holenderski Model Fundacji

Celu fundacji nie może stanowić wypłacanie świadczeń założycielom, osobom wchodzącym w skład organów lub innym, chyba że w przypadku tych ostatnich świadczenia mają charakter ideowy lub społeczny.

Zakładanie fundacji

http://www.forumdarczyncow.pl/docs/sem1-holandia.pdf

 

Model holenderski

W Holandii prawo pozwala na tworzenie fundacji dla każdego celu zgodnego z obowiązującym prawem. Jedynym obostrzeniem jest to, że fundacja

nie może wypłacać świadczeń założycielom i członkom organów fundacji.

Fundacje można powołać np. do ochrony majątku, utrzymania lub prowadzenia przedsiębiorstwa. Formę fundacji mają też niektóre fundusze emerytalne.

Nie ma też wymogu posiadania kapitału założycielskiego przy zakładaniu fundacji.

Holenderskie organy administracji państwowej w żaden sposób nie ingerują w tworzenie i funkcjonowanie fundacji. Fundacja powstaje z chwilą spisania aktu notarialnego (lub testamentu poświadczonego notarialnie) wyrażającego wolę fundatora. Wpisuje się ją do rejestru prowadzonego przez niezależny od państwa prywatny organ jakim jest Izba Handlowa po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. Jedynie fundacje starające się o status instytucji pożytku publicznego związany z przywilejami podatkowymi dla donatorów muszą złożyć wniosek do urzędu podatkowego, który nakłada na nie obowiązek spełnienia określonych warunków formalnych. W efekcie w Holandii zarejestrowanych jest aż 167 tysięcy fundacji.

Tylko 15 tysięcy z nich to organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego związany z przywilejami podatkowymi dla ich darczyńców.

Zmiana statutu fundacji w Holandii może być wprowadzona tylko, jeśli możliwość jego zmiany zapisana została w statucie i tylko przez organ w nim wskazany. W innym przypadku, statut zmienić może sąd na wniosek zainteresowanych stron lub prokuratury (dotyczy to sytuacji, w których pozostawienie statutu w pierwotnej formie może pociągnąć za sobą skutki, które nie mogły zostać przewidziane przy ustanawianiu fundacji).

W Holandii fundacja może zostać rozwiązana, gdy osiągnie swój cel, po ogłoszeniu upadłości, a także decyzją sądu na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratury. Może zostać rozwiązana mocą decyzji zarządu lub zapisu w statucie, oraz gdy tak zdecyduje sąd na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratury albo na mocy wyroku sądowego. Sąd może podjąć decyzję o likwidacji fundacji w przypadku gdy: cel fundacji został osiągnięty, zasoby fundacji nie są wystarczające dla osiągnięcia postawionych celów, statut nie spełnia wymogów prawa lub fundacja działa niezgodnie z jego zapisami, oraz gdy sąd odrzucił wniosek o zmianę statutu a pozostawienie go w niezmienionym brzmieniu może prowadzić do sytuacji niezgodnej z intencją założyciela fundacji. Fundacja może być również wykreślona z rejestru fundacji prowadzonego przez Izbę Handlową w drodze decyzji administracyjnej, gdy zalega z opłatą rejestracyjną i gdy żaden z członków zarządu nie został wpisany do rejestru.

Aus <http://www.forumdarczyncow.pl/text.php?menu_id=105>

Translate »